Kwaliteitszorg is belangrijk.

De kwaliteit van het onderwijs meten wij met instrumenten als toetsen, tevredenheidsonderzoeken, audits en uitstroommonitors.

Een continue proces
Kwaliteit verbeteren we aan de hand van de gesprekken tussen professionals op school, de gesprekken met de leerling, met ouder(s)/verzorger(s) en met externe partners. In de beoordeling van de kwaliteit stellen wij de instrumenten (het meebare) ten dienste van de gesprekken (het voelbare). De resultaten hieruit analyseren we.

Op basis daarvan formuleren we doelen. De voortgang op deze doelen meten en analyseren we door met vooraf gestelde normen te vergelijken. Om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen, formuleren we doelen en normen per groep. Door te meten in welke mate individuele leerlingen de doelen hebben bereikt, maken we voor de hele groep een analyse op alle leerlijnen. Aan de hand hiervan zetten we interventies in waar nodig. De deskundigheidsbevordering van onze medewerkers richten we op doelen uit het kwaliteitsbeleid, zodat iedereen maximaal bijdraagt tot het halen van deze doelen. 
Kwaliteitszorg vindt plaats volgens de cyclische PDCA aanpak (plan do check act).
- Wij borgen en bewaken de afspraken die wij jaarlijks maken in ons activiteitenplan
- Wij werken planmatig aan de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit waarbij wij rekening houden met de actuele ontwikkelingen en ontwikkelingen in de leerling-populatie

Plannend werken
Het onderwijsaanbod wordt gepland met de CED-leerlijnen. Onze school heeft een eindprognose en een prognose per leeftijdsgroep per onderwijsarrangement vastgesteld op basis van de eerder behaalde resultaten van de leerlingen. Met behulp van de “Foto van onze school” wordt zichtbaar hoe het niveau van functioneren van de leerling zich verhoudt tot de prognose. Het niveau van de leerlijnen dat passend is voor de leeftijdsgroep is de basis voor het onderwijsaanbod in de groep. Tweemaal per jaar bepalen de leerkrachten het werkelijke niveau op de leerlijnen van de leerlingen. Het onderwijsaanbod wordt middels stapelen en dispenseren aan het functioneren van de leerlingen aangepast om het niveau van de prognose per leeftijdsgroep te behalen. De vorderingen van de leerlingen worden jaarlijks gemeten met Citotoetsen. Ook meten wij jaarlijks de sociale veiligheid en de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Hierbij nemen wij cyclisch alle indicatoren van de inspectie onder de loep.
Wij evalueren hiermee ons onderwijsaanbod voortdurend. Wij analyseren en reflecteren, waardoor wij de kwaliteit van onderwijs kunnen borgen, verbeteren en verhogen.

Onderwijsinspectie
De kwaliteit van ons onderwijs wordt gecontroleerd door de onderwijsinspectie. De Stormvogel heeft een basisarrangement. Dit betekent dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit en de ontwikkelingen van onze school.

VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.