Schoolorganisatie & ondersteuning

Mentor/leerkracht
Iedere groep heeft een of twee mentoren. De mentor is het vaste aanspreekpunt van de leerlingen en van hun ouder(s)/verzorger(s). De mentor is tevens leerkracht en verzorgt alle niet-vaklessen.

Vakleerkracht
Bij de Stormvogel worden de vakken verzorging, techniek, natuur, textiel, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding en techniek verzorgd door vakleerkrachten.

Onderwijsassistent
Onderwijsassistenten hebben een onderwijsondersteunende taak binnen de lessen op de Stormvogel.
Daarnaast hebben zij ook verzorgende en huishoudelijke taken in onze school. Assistenten zijn tevens opgeleid om afgesproken medische handelingen te mogen uitvoeren. 

Stageleerkracht
Stageleerkrachten begeleiden de leerlingen van de Stormvogel naar een passende uitstroomplek. Zij hebben daarvoor intensief contact met de leerlingen, hun ouder(s)/verzorger(s) en de diverse uitstroomplekken. De stageleerkrachten begeleiden tevens groepsstages. 

Teamleider
De teamleider is de direct leidinggevende van de leerkrachten van het team en is verantwoordelijk voor het primaire proces.
Daarnaast werkt de teamleider nauw samen met de collega-teamleiders, de interne begeleiders en de orthopedagogen. De teamleider houdt het wel en wee in de gaten en monitort het functioneren van de leerkrachten en assistenten voor de klas in de relatie met leerlingen, hun ouder(s)/verzorger(s) en de collega's. 
De teamleider leidt de teamvergaderingen en voert jaargesprekken met de het aan het team verbonden collega's.
De teamleider is tevens verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken, ook betreffende de leerlingen die ‘onder’ het team vallen. De teamleider is degene die binnen de vastgestelde kaders leiding en sturing geeft aan onderwijskundige ontwikkeling binnen onze school en de afdeling.

Intern begeleider (IB-er)
De IB-er is het eerste aanspreekpunt voor leerkrachten. De IB-er begeleidt de leerkrachten op pedagogisch en didactisch gebied en bij de organisatie van het klassenmanagement. De IB-er ondersteunt de leerkrachten bij het maken en werken met individuele handelingsplannen en groepsplannen. Hij of zij neemt initiatief in en begeleidt de implementatie van het werken met nieuwe methodieken. De IB-er vormt de schakel tussen het ondersteuningsoverleg en de leerkrachten. En als de casus complexer is, dan vormt de IB-er de schakel tussen de leerkrachten en de CvB. De IB-er verzorgt tevens deskundigheidsbevordering van het team.

Orthopedagoog
De orthopedagoog volgt de ontwikkeling van alle leerlingen op de Stormvogel. De orthopedagoog observeert de leerlingen tijdens de lessen, zit de bespreking van het ontwikkelingsperspectiefplan voor, overlegt regelmatig met de intern begeleiders en de directie over de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingenondersteuning op school.
De orthopedagoog adviseert de leerkrachten in hun handelen met individuele leerlingen en doet psychologisch en didactisch onderzoek. De orthopedagoog verzorgt tevens deskundigheidsbevordering van het team.

Schoolmaatschappelijk werker
De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt onze school, de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen. Ouders(s)/verzorger(s) en leerlingen kunnen met hun vragen bij de schoolmaatschappelijk werker terecht. De vraag kan op veel gebieden liggen; bijvoorbeeld als het thuis niet lekker loopt, als ouder(s)/verzorger(s) voorzieningen of zorg willen aanvragen, of als er vragen zijn over de toekomst van een leerling. 
De Stormvogel heeft een schoolmaatschappelijk werker in dienst. Tevens is er een jeugd en gezinscoach vanuit Groeimee verbonden aan onze school. 

Stagiair
Gedurende het hele schooljaar biedt onze school gelegenheid aan studenten van diverse opleidingen om bij ons stage te lopen.

Interne vertrouwenspersoon
Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om klachten te voorkomen. Toch kan het voorkomen dat iemand het niet eens is met een bepaalde gang van zaken of dat er van bepaald gedrag een melding gemaakt wordt. Dat kan bij de vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon neemt meldingen in behandeling op het gebied van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten.

Extra voorzieningen
 
Logopedie
Aan de Stormvogel is een logopedist verbonden. De logopedist screent alle nieuwe leerlingen. De logopedie wordt in school en binnen lestijd aangeboden. In de Commissie van Begeleiding (CvB) wordt bepaald of een leerling recht heeft op een logopedieaanbod binnen school. Er zijn geen kosten verbonden aan de logopedie voor de individuele leerling. Naast individuele logopedie is er ook een groepsaanbod.

Fysiotherapie
De fysiotherapeut is op de Stormvogel aanwezig voor de screening en behandeling van leerlingen. De behandeling is gericht op hulpvragen van de leerling en zijn of haar omgeving (ouder(s)/verzorger(s) of leerkracht). Daarnaast heeft de fysiotherapeut een adviserende taak, als het gaat om de inzet van hulpmiddelen. De fysiotherapeut screent nieuwe leerlingen met de indicatie ‘meervoudig beperkt’ om te bepalen of individuele fysiotherapie noodzakelijk is. Voor de overige leerlingen kan een verzoek tot screening door de fysiotherapeut bij de Commissie voor Begeleiding (CvB) ingediend worden, mocht de leerling in het volgen van onderwijs belemmerd worden door motorische problemen. De fysiotherapie wordt in school en zo nodig binnen lestijd aangeboden. De kosten voor de fysiotherapie worden ten laste gelegd van de zorgverzekering van de desbetreffende leerling. 
De organisatie FysioHoorn levert de aangesloten fysiotherapeut bij de Stormvogel. 

Switch lokaal
Binnen school is een voorziening die (preventief) gebruikt wordt voor leerlingen die tijdelijk onvoldoende in staat zijn gedrag en/ of emoties te reguleren binnen de klas. Dit noemen we het Switchlokaal. Ondersteuning in het Switch lokaal is er altijd op gericht om zo snel mogelijk het reguliere onderwijs in de klas weer op te pakken.

Motorische remedial teaching (MRT)
Leerlingen met een indicatie meervoudig beperkt, komen in aanmerking voor motorische remedial teaching, MRT. Het doel van MRT is het verminderen van de bewegingsachterstand ten opzichte van de algehele ontwikkeling en het verminderen van angst bij bepaalde onderdelen van het bewegingsonderwijs. De MRT wordt in school en binnen lestijd aangeboden. In de CvB wordt bepaald of een leerling recht heeft op een MRT-aanbod binnen school. Er zijn geen kosten verbonden voor de MRT voor de individuele leerling.

Cultuurtolken
Op school wordt gewerkt met cultuurtolken die een brug vormen tussen de ouder(s)/verzorger(s), de leerling en de school. Zij worden ingezet om te vertalen en te helpen om elkaar beter te begrijpen.

Vrijwilligers
Bij de Stormvogel werken een aantal vrijwilligers op structurele basis. Het merendeel van hen zijn oud-collega's die met pensioen zijn. Deze vrijwilligers zijn een of meerdere dagdelen per week op school en begeleiden, onder verantwoordelijkheid van een leerkracht, enkele leerlingen in een taak die de leerkracht opgeeft.

Management team
Kristin Renooij, directeur
Dorien Verdonk, teamleider
Mijntje Koopman, teamleider

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.