Ikec Hoorn Trigoon

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) speelt een belangrijke rol in onze school.

Veel besluiten die de directie van de school wil nemen, komen eerst aan de orde in de MR.
De leden van de MR hebben het recht om advies te geven of het recht op instemming. Hierdoor kan de MR toezien op goed bestuur van de school.
De MR bestaat uit twee geledingen: een ouder- en een personeelsgeleding.
De MR beschikt over een Medezeggenschapsreglement. Elk lid heeft maximaal drie jaar zitting en kan zich herkiesbaar stellen. Via verkiezingen worden de nieuwe MR-leden gekozen.


Op dit moment zitten twee ouders en twee personeelsleden in de MR.
De directeur is adviserend lid van de MR. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Wilt u een keer een vergadering bijwonen? Bel of mail ons dan: info@vsodestormvogel.nl
Onze stichting, Trigoon, heeft ook een gezamenlijke medezeggenschapsraad, de GMR.