Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) speelt een belangrijke rol in onze school. Veel besluiten die de directie van de school wil nemen, komen eerst aan de orde in de MR. De leden van de MR hebben het recht om advies te geven of het recht op instemming. Hierdoor kan de MR toezien op goed bestuur van de school.

De MR bestaat uit twee geledingen: een ouder- en een personeelsgeleding.
De MR beschikt over een Medezeggenschapsreglement. Elk lid heeft maximaal drie jaar zitting en kan zich herkiesbaar stellen. Via verkiezingen worden de nieuwe MR-leden gekozen. Op dit moment zitten twee ouders en twee personeelsleden in de MR. De directeur is adviserend lid van de MR. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Wilt u een keer een vergadering bijwonen? Bel of mail ons dan: info@vsodestormvogel.nl
Onze stichting, Trigoon, heeft ook een gezamenlijke medezeggenschapsraad, de GMR.

Klik hier voor het jaarverslag 2022-2023

VSO Stormvogel - onderwijsaanbod

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.