Schorsing & verwijdering

Schorsing vindt in principe plaats indien direct en adequaat gehandeld moet worden. 
Het is dan ook niet altijd mogelijk om alle betrokkenen te horen, alvorens de beslissing tot schorsing te nemen. Art. 4:11 onder a. van de Algemene Wet Bestuursrecht biedt de mogelijkheid het horen te laten, indien de vereiste bespoediging dit noodzakelijk maakt. Wel dienen we de ouder(s)/verzorger(s) zo spoedig mogelijk na het moment van schorsing te horen.
De ouder(s)/verzorger(s) dienen we erop te wijzen, dat zij bezwaar kunnen maken tegen de schorsing. Dit delen we mee in dezelfde brief als waarin we aan de ouder(s)/verzorger(s) melden, dat we hun kind zullen schorsen.

Alvorens een leerling te verwijderen dienen we de volgende personen te horen:
* De te verwijderen leerling;
* De betrokken ouder(s)/verzorger(s); 
* De leerkracht.
Bij verwijdering stelt het bevoegd gezag direct de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling schriftelijk in kennis van de beslissing. De beslissing dient gemotiveerd te zijn, terwijl we tevens moeten aangeven dat men binnen zes weken schriftelijk bezwaar kan maken bij het bestuur. 
Het volledige schorsings- en verwijderingsprotocol is hier te vinden.

Time-out
Grond voor een time-out is ontoelaatbaar gedrag of een ernstig incident dat het in het belang van de leerling en/of de school noodzakelijk maakt dat de leerling voor de duur van maximaal één dag niet deelneemt aan de les en niet op school komt of de toegang tot de eigen groep wordt ontzegd. De directeur van de school is namens het college van bestuur bevoegd om een time-out op te leggen aan een leerling. De ouders worden van de leerling worden zo spoedig als mogelijk, zowel telefonisch en schriftelijk in kennis gesteld van de time-out. De ouders dienen dan zo spoedig mogelijk de zorg voor hun kind over te nemen. Zolang de zorg niet aan de ouders kan worden overgedragen, dient de school voor passende zorg buiten de klas of buiten de school te zorgen.

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met uw vraag of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet

Schoolgids

Editie 2022-2026

Uitgebreide schoolinformatie VSO Stormvogel.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.